Veilig sporten en gedragscodes

Bij onze tafeltennisvereniging Combat, hierna te noemen COMBAT, staan sportiviteit en gezelligheid hoog in het vaandel. Onze vereniging moet een plek zijn waar leden, vrijwilligers en gasten zich thuis en veilig voelen. Onsportief en ongewenst gedrag, waaronder pesten, discriminatie, seksuele intimidatie/-misbruik, agressie en geweld worden bij ons binnen de vereniging dan ook niet geaccepteerd. Aan deze situaties willen wij natuurlijk niet denken, maar onder andere uit de media blijkt dat deze situaties binnen sportverenigingen helaas toch voorkomen.

Om onsportief en ongewenst gedrag binnen onze vereniging zo goed als mogelijk te voorkomen voeren wij bij COMBAT een preventief beleid volgens de adviezen van NOC*NSF en de Nederlandse Tafeltennisbond, hierna te noemen de NTTB. COMBAT is aangesloten bij de NTTB. De volgende maatregelen worden binnen onze vereniging gehanteerd:

 1. Combat hanteert gedragsregels voor trainers/coaches en begeleiders die NOC*NSF opgesteld heeft en onderschreven zijn door de NTTB;
 2. Combat heeft een aannamebeleid voor deze trainers/coaches en begeleiders;
 3. Combat heeft een onafhankelijk (extern) vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Voor de verdere onderbouwing/uitleg van de gedragscodes verwijzen wij u naar de websites.

 https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit en Centrum Veilige Sport Nederland

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

Onderstaande gedragscode opgesteld door NOC*NSF en onderschreven door de NTTB, geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen trainer/coach/begeleider en sporter. Trainer/coaches en begeleiders van COMBAT zijn bekend met deze gedragsregels. Overal waar in dit document ‘hij’, ‘sporter’, ‘trainer’, ‘begeleider’, ‘klager’ of anderszins de mannelijke vorm geschreven wordt, wordt ook het vrouwelijke equivalent bedoeld.

 1. De trainer/coach/begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De trainer/coach/begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De trainer/coach/begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer/coach/begeleider en de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De trainer/coach/begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de trainer/coach/begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De trainer/coach/begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De trainer/coach/begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De trainer/coach/begeleider heeft de plicht om – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de trainer/coach/begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

 9. De trainer/coach/begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer/coach/begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De trainer/coach/begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de trainer/coach/begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer/coach/begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aannamebeleid trainers/coaches en begeleiders       

De volgende stappen worden doorlopen bij het aanstellen van een nieuwe trainer/coach/begeleider:

 1. Kennismakingsgesprek;
 2. De trainer/coach/begeleider wordt bekend gemaakt met de gedragscode Veilig Sporten en de voorwaarden van de vrijwilligersovereenkomst van COMBAT;
 3. Controleren van de opgegeven referenties;
 4. De trainer/coach/begeleider tekent de vrijwilligersovereenkomst;
 5. Aanvragen van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (en elke 3-5 jaar herhalen).

Vertrouwenscontactpersoon

Mochten er ondanks het preventief beleid toch onveilige situaties ontstaan dan kan de persoon (en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger) met zijn/haar melding/klacht hierover contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van COMBAT voor een vertrouwelijk gesprek.

De vertrouwenscontactpersoon verzorgt de opvang, begeleiding en nazorg voor jeugdleden, strippenkaarthouders en gastspelers van COMBAT die last hebben van ongewenste omgangsvormen zoals:

 • Pesten (bijvoorbeeld niet meegevraagd worden, roddelen of dwars zitten);
 • Discriminatie (vernederen, intimideren op grond van geloof, geaardheid of afkomst);
 • Seksuele intimidatie (seksueel getinte opmerkingen, gebaren enz.);
 • Agressie en geweld (zoals bedreigende taal of fysiek lastigvallen).

Onze vertrouwenscontactpersoon is mevrouw Nancy Roeloffs-Sonneveldt. Zij is bereikbaar via het e-mailadres nence@yahoo.com. Nancy biedt de persoon met de klacht een luisterend oor, kan meedenken, adviseren, bemiddelen etc. De melder/klager die onze vertrouwenscontactpersoon benadert houdt zelf de regie en bepaalt wat er gebeurt. Nancy heeft als vertrouwenscontactpersoon een geheimhoudingsplicht en zal zonder toestemming van de klager geen actie ondernemen.

Tenslotte kan onze vertrouwenspersoon, gevraagd als ongevraagd, het bestuur van COMBAT adviseren ten aanzien van het te voeren beleid Veilig Sporten en voorstellen doen voor verbeteringen dan wel aanvullingen op dit beleid.